Disclaimer

Hoewel www.expertadvisor.nl (met www.expertadvisor.nl wordt bedoeld: alle medewerkers van www.expertadvisor.nl) uiterste zorg betracht teneinde de volledigheid en juistheid van de informatie op www.expertadvisor.nl te garanderen, is het gebruik van en de toegang tot www.expertadvisor.nl onderhavig aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door het gebruiken en bezoeken van www.expertadvisor.nl gaat U akkoord met deze voorwaarden en beperkingen.

www.expertadvisor.nl en haar partners kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt door www.expertadvisor.nl (informatie op de site alsmede informatie in de nieuwsbrief). Er kan geen garantie worden geboden met betrekking tot de juistheid van deze informatie. www.expertadvisor.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de informatie van externe toeleveranciers van informatie, en voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.expertadvisor.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

www.expertadvisor.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld in het contactformulier.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Melssen Media

Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Melssen Media
Vestigingsadres: Galiciëstraat 6, 6663 NR Nijmegen
Telefoonnummer: 06-39344689
E-mailadres: izmmelssen@hotmail.com
KvK-nummer: 63759039
IBAN: NL72 RABO 0305 3750 32
BTW-identificatienummer: NL128766086B02

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Melssen Media (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de werkovereenkomst staan vermeld.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Verplichting

2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 3 – Aanbiedingen, prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De betaling van de aangeboden producten en diensten op www.expertadvisor.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product of dienst gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Melssen Media. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Melssen Media beschikbaar voordat en op het moment dat u een product of dienst bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

3.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten en diensten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde van Melssen Media, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 – Werkovereenkomst

4.1 Alle werkovereenkomsten zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de werkovereenkoms gebonden indien de werkovereenkoms binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.

4.2 De in de werkovereenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de werkovereenkomst is vermeld.

Artikel 5 – Contractsduur en Uitvoeringstermijn

5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

Artikel 6 – Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

10.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.

10.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 10.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

10.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

11.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

11.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 12 – Vrijwaringen

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Beëindiging

15.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

15.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 15.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

15.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 16 – Overdracht en plichten

16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2015.

17.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door het Nederlands Recht.